Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού

Νόμοι - ΠΔ

8/6 Ν. 4324/2015
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ' 44/29.04.2015)
15/5 Ν. 4328/2015
Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α' 35) και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 51/14-05-2015)
30/4 Π.Δ. 28/2015
Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. (ΦΕΚ 34 Α'/23.03.2015)
30/3 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές". (ΦΕΚ
-2015)
30/12 Ν. 4316/2014
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 270/24.12.2014)
24/11 Ν. 3795/2009
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. (ΦΕΚ 157/τ. Α/04.09.2009)
24/11 Ν. 4234/2014
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στο ?μπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013. (ΦΕΚ 28/τ. Α/04.02.2014)
6/11 Ν. 4305/2014
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 237/τ. Α'/31.10.2014)
4/11 Ν. 4302/2014
Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 225/08.10.2014)
20/10 Ν. 4303/2014
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α' 136) και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 231/17.10.2014
30/7 Ν. 4250/2014
Διοικητικές Aπλουστεύσεις - Kαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Nομικών Προσώπων και Yπηρεσιών του Δημοσίου Tομέα - Tροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (A' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. (ΦEK A' 74/26.3.2014)
24/7 Ν. 4274/2014
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 147/14.07.2014)
8/4 Ν. 4254/2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 85/τ.Α/07.04.2014)
8/4 Ν. 4224/2013
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 288/31-12-2013)
20/12 Ν. 4042/2012
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. (ΦΕΚ 24Α/13.02.2012)
8/11 Ν. 4203/2013
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 235/ 01.11.2013)
2/10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 9/8/20
3. Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. (ΦΕΚ 176 Α'/09.08.2013)
16/9 Ν. 4182/2013
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ 185/10.09.2013)
12/9 Ν. 4183/2013
Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 186/11.09.2013)
Σελίδα 1    Επόμενη σελίδα »