Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού

ΑΥΟ - Εγκύκλιοι

12/6 Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ 1080132/02.06.2015
Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
12/6 Υπ. Οικ. Πολ. 1119/10.06.2015
Εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ' και ε' του Κώδικα ΦΠΑ σε σχέση με το άρθρο 14 του ίδιου Κώδικα για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
12/6 Υπ. Οικ. Πολ. 1117/10.06.2015
Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής
12/6 Υπ. Οικ. Πολ. 1116/10.06.2015
Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
11/6 Α.Υ.Ο. Πολ. 1114/05.06.2015
Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013
10/6 Υπ. Οικ. ΔΕΛ Β 1009011/23.01.2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ-Β' (ΦΕΚ 951 Β'/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄/23.3.1990)
10/6 Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ 1078315/05.06.2015
Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής.
8/6 Υπ. Οικ. ΔΕΑΦΑ 1075426/02.06.2015
Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός
8/6 Υπ. Οικ. Πολ. 1115/05.06.2015
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015
8/6 Υπ. Οικ. Πολ. 1113/02.06.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α')
8/6 Α.Υ.Ο. Πολ. 1112/02.06.2015
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται
5/6 Υπ. Οικ. ΔΕΑΦΑ 1075426/02.06.2015
Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός.
3/6 Υπ. Οικ. Πολ. 1113/02.06.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α')
2/6 Υπ. Οικ. Πολ. 1111/28.05.2015
Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1020/19.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε
28/5 Υπ. Οικ.: Δ14Β 1071786/25.05.2015
Φορολογική μεταχείριση των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση
27/5 Α.Υ.Ο. Πολ. 1110/26.05.2015
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν
25/5 Υπ. Οικ. Πολ. 1107/19.05.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α΄51) «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄35) και άλλες διατάξεις
25/5 Κ.Υ.Α. Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082/20.5.2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 494/07-04-2015 (Β' 577) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α')
25/5 Υπ. Οικ. Πολ. 1109/20.05.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα
Σελίδα 1    Επόμενη σελίδα »