Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Ν.4321/2015 - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εκτύπωση σελίδας
Αποθήκευση σελίδας
Αποστολή με e-mail
Προσθήκη στο αρχείο
Μέγεθος κειμένου
Ν.4321/2015 - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Ε.Α.: 40961/27.03.2015

ΣΧΕΤ.: «Οι σχετικές εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ (ΑΔΑ: 7ΥΥ9465ΦΘ5-5ΒΞ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ: ΨΜΦ44691ΩΓ-Ι4Σ)»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ32/τ.Α'/21.03.2015) «Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών», καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους ΓΓΚΑ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις οποίες θεσπίζεται μεταβατικό σύστημα ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), πλην ΝΑΤ. Για την εφαρμογή τους για οφειλές προς το ΕΤΕΑ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 και της υπ' αριθμ. Φ80000/3476/116/17.2.2014 (ΦΕΚ 581 Β'/10.03.2014)Υ.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Στις διατάξεις του παρόντος νόμου εμπίπτουν:
1.1 Το σύνολο των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02.3.2015, οφειλές δηλαδή μισθολογικών περιόδων έως 31.01.2015.

Συνεπώς, οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ δύνανται να ρυθμίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές περιόδων μέχρι και 30.11.2013.
Οι οφειλές περιόδων από την 01.12.2013 ρυθμίζονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1.2 Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

1.3 Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις που δεν έχουν απολεσθεί.

1.4 Οφειλές που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια μέχρι συνολικού ποσού 500.000 ευρώ.

1.5 Αυτοδίκαια, το υπόλοιπο της οφειλής, εφόσον υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, των οφειλετών που είναι ενταγμένοι στον προσωρινό διακανονισμό του ν.3943/2011, άρθρο 48.

2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι:

1) Η υποβολή άπαξ σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη μέχρι 30.4.2015.

2) Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.3.2015 και εφεξής. Εφόσον η περίοδος υποβολής του αιτήματος υπαγωγής λήγει την 30.4.2015, τρέχουσες εισφορές θεωρούνται των μισθολογικών περιόδων 2ος/2015 και 3ος/2015.
Η καταβολή τους πιστοποιείται δια της ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3) Ειδικά, για τη ρύθμιση οφειλών που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια απαιτείται μόνο η υποβολή του σχετικού αιτήματος.
3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης οφειλής με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης που υποστηρίζει το τέως ενταχθέν στο ΕΤΕΑ Ταμείο που ανήκε ο οφειλέτης. Ειδικά για οφειλές από ενοίκια, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων, το ποσό της κάθε δόσης και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.
4. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1) Το σύνολο της οφειλής, κύρια οφειλή και πάσης φύσεως επιβαρύνσεις (προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη, τόκοι, κ.λπ.), κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.

2) Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των πάσης φύσης επιβαρύνσεων, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
                              ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
Εφάπαξ (1 δόση)             100%
από 2 έως 36                    80%
από 37 έως 50                  70%
από 51 έως 72                  60%
από 73 έως 100                50%

3) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
4) Κύρια οφειλή άνω των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο επιτόκιο 3,00%). Σε Κύρια οφειλή έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση λόγω της ρύθμισης.
5) Στη περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των επιβαρύνσεων, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
6) Στις περιπτώσεις όπου οφειλέτης με ενεργή προηγούμενη ρύθμιση, αιτείται την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση, ο μέγιστος αριθμός δόσεων που μπορεί να επιλέξει ο οφειλέτης είναι η διαφορά του ανώτατου αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης (100 δόσεις) και του αριθμού των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στην προηγούμενη ρύθμιση που ήταν σε ισχύ.
7) Ειδικά για οφειλές των φορέων της παρ. 8 του άρθρου 28 του νόμου, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών κεφαλαιοποιείται την 31.12.2014 και ρυθμίζεται σε έως 150 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των επιβαρύνσεων. Προϋποθέσεις είναι η υποβολή αιτήσεως και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών.
8) Ειδικά οι οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48, ν. 3943/2011, εντάσσονται αυτοδίκαια στον παρόντα νόμο στις 100 δόσεις, έχουν όμως τη δυνατότητα υπαγωγής σε μικρότερο αριθμό δόσεων, μετά από αίτησή τους μέχρι 30.4.2015.
9) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, χορηγείται στους υπόχρεους οφειλέτες μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Το εν λόγω πιστοποιητικό επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
1) Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση.
2) Καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή των υπόλοιπων δόσεων της ρύθμισης είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ξεκινώντας από τον επόμενο της πρώτης πληρωμής μήνα.
6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ρύθμιση απόλλυται (χάνεται) σε περίπτωση:
1) Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός μιας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης.
2) Μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών.
3) Μη καταβολή ενοικίων δυο συνεχόμενων μηνών, σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών από ενοίκια.
Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
 
- την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
 
- την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
 
- την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες που θα απολέσουν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του Ν. 4152/2013.
7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν σε διακανονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τηρούν τους όρους του, προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Συγκεκριμένα:
 
- Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του αρθρ. 1 του α.ν.86/1967(Α' 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
 
- Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
 
- Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (Α' 270).
8. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ. Α'), όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου, τα εντός του μήνα της ρύθμισης, αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση και για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων ρύθμισης, η δε κατάσχεση αίρεται μετά την υπαγωγή σε ρύθμιση και την υποβολή σχετικού αιτήματος.
2) Αν μετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της, είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό των ποσών της ρύθμισης (κεφαλαιοποιημένη οφειλή, ποσό δόσεων).
3) Ο συμψηφισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν. 4254/2014 (Α' 85), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014 και αφορά χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρεί και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στην παρούσα ρύθμιση, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων. Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.
4) Εκκρεμή αιτήματα υπαγωγής σε προηγούμενη ρύθμιση πρέπει να επικαιροποιηθούν με νέα αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση.

Ακολουθήστε το Capital.gr στα Social Media
Σχολιάστε το άρθρο 
Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον: