Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Ν. 4316/2014

Εκτύπωση σελίδας
Αποθήκευση σελίδας
Αποστολή με e-mail
Προσθήκη στο αρχείο
Μέγεθος κειμένου

Νόμος 4316/2014
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις


ΦΕΚ Α 270/24.12.2014


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

------------------------------------------------------------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 85

Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων
§1. α. Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.»
β. Η περίπτωση ε της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α 212), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2015.»
γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2015, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.»

§2. α. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (Α 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2016. »
β. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του ν. 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2015. Η προθεσμία αυτή εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

§3. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιούνται αντιστοίχως με τις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται μέχρι και τις 31.12.2015.
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2015.


Αρθρο 86

Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου - Ε9
§1. Στην περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α287) η ημερομηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2015».

§2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α312) η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2015» και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31 η Μαρτίου 2015.»

§3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 η ημερομηνία «16η Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαρτίου 2015».

§4. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 η φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «την 30ή Δεκεμβρίου 2014».

§5. Στην παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 η φράση «των ετών 2011,» αντικαθίσταται από τη φράση «των ετών 2010, 2011,» και η ημερομηνία «19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Δεκεμβρίου 2014».


Αρθρο 87

Ρυθμίσεις σχετικά με την παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου
§Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2014, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη - μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεων διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών, η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.


Αρθρο 88

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α 167)
§1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α167) μετά τη λέξη «αγορά» προστίθενται οι λέξεις «ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης».

§2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις:
«, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές».

§3. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α 167) διαγράφεται και οι κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

§4. Στον πρώτο στίχο της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα».

§5. Στην περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 μετά τη λέξη «μετοχές» προστίθενται οι λέξεις «και άλλες κινητές αξίες».

§6. Στην περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής».

§7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/ 2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.».

§8. Στον πρώτο στίχο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «περίπτωση δ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «περίπτωση ε».

§9. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα».

§10. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές».

§11. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.»

§12. Η παρ. 5 του άρθρου 42 του ν.δ. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1.»

Αρθρο 89

Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
§Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:
«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.».


Αρθρο 90

Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων
§Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 παράγραφος 33 ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.
β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015».


Αρθρο 91

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
§1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α 170) η φράση «είκοσι (20) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «τριάντα (30) ημερών».

§2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 η φράση «Εντός εξήντα (60) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός ενενήντα (90) ημερών».

§3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής τους.

§4. Στην παρ. 47 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α 170) η φράση «τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1.4.2014.

Αρθρο 92

Τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α 248)
§1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα, από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η μίσθωση ή άλλη χρήση».

§2. Το άρθρο 54 του κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής:
«Η προθεσμία καταβολής του φόρου ταυτίζεται με την ημερομηνία που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι για κάθε φορολογική περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 38.»

Αρθρο 93

Προσθήκη στις διατάξεις του ν. 4308/2014
§Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Α251) ποοστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά οι αποφάσεις κ.υ.α. πολ. 1009/4.1.2012 {Β 72), κ.υ.α. πολ. 1203/2.11.2012 (Β 3130), κ.υ.α. πολ. 1032/21.2.2013 (Β 548), κ.υ.α. πολ. 1206/ 30.8.2013 (Β 2237) και κ.υ.α. πολ. 1263/ 4.12.2013 (Β 3265), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι αποφάσεις α.υ.ο. 1093619/ 748/0015/πολ. 1212/10.8.1995 (Β 719), α.υ.ο. 1128269/ 1226 /0015/ πολ. 1292/16.11.1995 (Β 982), κ.υ.α. 1071467/536/ 0015/πολ. 1101/31.7.2006 (Β1283), κ.υ.α. 1008269/52/ 0015/πολ. 1009/22.1.2008 (Β176) και κ.υ.α. πολ. 1193/ 21.12.2010 (Β 2174), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015.»

Αρθρο 94

Διατάξεις περί Οικονομικού Εισαγγελέα
§Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Στο εδάφιο 4 η φράση «από τη χρονική στιγμή της επίδοσης» αντικαθίσταται από τη φράση «από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης».
β. Μετά το υφιστάμενο εδάφιο 4 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διασφαλιστικά μέτρα.»
γ. Μετά το υφιστάμενο εδάφιο 5 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται, τροποποιείται αντίστοιχα εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ. Π.Δ. και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών».


Αρθρο 128

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.
§Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ακολουθήστε το Capital.gr στα Social Media
Σχολιάστε το άρθρο 
Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον: